โครงการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รุ่นที่ 8 โดย อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ วันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 โดยอาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ


เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ ได้จัดโครงการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รุ่นที่ 8 ให้กับนักเรียนมัธยม ได้แก่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชภัยวิทยาลัย โรงเรียนหัวหิน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งหมด 24 คน ณ หน่วยชีววิทยาพืช สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยอาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้