อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ นางสาวสุวรรณา  ด้วงงาม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วิทยาเขตโป่งสลอด


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566  อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ นางสาวสุวรรณา  ด้วงงาม และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้ลงพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วิทยาเขตโป่งสลอด ในการปลูกพรรณไม้ป่ากินได้ และพรรณไม้สมุนไพรจากในพื้นที่ป่าบริเวณวิทยาเขตโป่งสลอด โดยดำเนินงานในโครงการการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์วิทยาเขตโป่งสลอดสู่การวิจัยและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ภายใต้โครงการหลัก โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน  โดยมีพรรณไม้ที่ได้ทำการปลูก จำนวน  8 ชนิด  ได้แก่  มะขามป้อม มะกอก มะขาม หว้า ไผ่รวก มะขวิด ทรงบาดาล