ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562


วันที่ 26  มีนาคม  2562  อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ  เลขานุการและคณะกรรมการ อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 1/2562 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. เป็นประธานการประชุม  และดร.ปริยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ อพ.สธ. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานเตรียมจัดการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :  ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 โดยแจ้งในที่ประชุมถึงสถานที่พิธีเปิด สถานที่จัดบูธของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และพื้นที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ขนาดพื้นที่ในการจัดนิทรรศการ โดยขอให้หน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริตอบรับการจัดนิทรรศการ ระบุขนาดพื้นที่ และรายละเอียดในการนำเสนอนิทรรศการ ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เพื่อที่คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ได้จัดเตรียมการดำเนินงานต่อไป