คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้กับสมาชิกกลุ่มโอทอ


          คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้กับสมาชิกกลุ่มโอทอป ผู้ที่สนใจของจังหวัดเพชรบุรี และบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 25 และ 26 เมษายน พ.ศ. 2567  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้ 
           ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ คณะทำงานและเลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  และการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นถิ่น (ตาล) ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ การใช้ประโยชน์จากพืชพื้นถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567