อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ เลขานุการและกรรมการ อพ.สธ.มรภ-เพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562  อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ เลขานุการและกรรมการ อพ.สธ.มรภ-เพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้กับผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ ทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธิตโครงการหุบกระพง ฯลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค และการดำเนินงานต่าง ๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนสปา