พิธีเปิด และประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม  2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ  บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และคณะทำงาน อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  นอกจากเข้าร่วมพิธีเปิด คณะทำงานได้เข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 นำทีมโดย อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว และคณะ  นำเสนอผลงานวิจัยในภาคโปสเตอร์ 3 เรื่อง