การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.


การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน

ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.

ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565