จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี ระยะ5 ปีที่ห้า


สำนักงานประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี ระยะ5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) และแผนปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พีนธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล สมทรง เป็นวิทยากร ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ บ้านสวนนพรัตน์ การ์เด้น ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม