กิจกรรมอบรมเชิงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตาลอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้แก่ชุมชนบ้านโป่งสลอด


เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตาลอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้แก่ชุมชนบ้านโป่งสลอด และประชาชนที่สนใจ ณ ชุมชนบ้านโป่งสลอด ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดย กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการหลักโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ ได้นำโครงการนี้มาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน โดยได้พัฒนาหัวข้องานวิจัยสู่ปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 2 เรื่องคือ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปันจ์เค้กโดยใช้น้ำตาลโตนดผสมลูกตาลเพื่อทดแทนน้ำตาลทราย ของนายวีรภัทร เส็งกีหวยและนายธนวัฒน์ หนุนสุข ได้รับการตอบรับนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th TECHCON 2022) แบบบรรยาย ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดนัทน้ำตาลโตนดผสมลูกตาล ของนายวรายุส บุตรเคียง และนางสาวณัฐกานต์ พรหมมา ได้รับการตอบรับนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd SEAT 2022) แบบบรรยาย ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม