ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อพ.สธ. – ภาคกลางตอนล่าง


         อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ เลขานุการและคณะกรรมการ อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี พร้อมด้วยคณะทำงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อพ.สธ. – ภาคกลางตอนล่าง ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในการประชุมครั้งนี้เป็นการพัฒนาข้อเสนอโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่การดูแลของโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จากที่ประชุมได้กำหนดโจทย์วิจัย 5 กลุ่ม ดังนี้

        1.ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

        2. ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

        3. จุลชีววิทยาและสุขภาพ

        4.แหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์

        5.การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

        ซึ่งจะเสนอโครงการวิจัยเป็นชุดโครงการใหญ่ โดยมีความร่วมมือระหว่างสถาบันในเครือข่าย อพ.สธ.ภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจะดำเนินการในพื้นที่ 12  หมู่บ้าน 4 ลุ่มน้ำ ได้แก่  ลุ่มน้ำห้วยผาก ลุ่มน้ำตะโกปิดทอง ลุ่มน้ำห้วยน้ำใส และลุ่มน้ำห้วยคอกหมู