หนังสือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เล่ม 2


หนังสือ พรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เล่ม 2  ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วุฒิชัย  ฤทธิ ภายใต้โครงการหลัก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลพร้อมบันทึกภาพของพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รวบรวมจัดทำต้นฉบับหนังสือ และเข้าเล่มจัดพิมพ์จำนวน 1,000 เล่ม จากนั้นเผยแพร่หนังสือให้กับหอพรรณไม้ ห้องสมุด สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่สนใจ เช่น นักเรียน นักศึกษา นักพฤกษศาสตร์ และอื่น ๆ