09 ก.ค. 67
คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น


อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ คณะทำงานและเลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุวรรณา ด้วงงาม เจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลนาพันสาม ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี