ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย


วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และมอบหนังสือที่จัดทำภายใต้การดำเนินการของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ในการนี้มีการศึกษาดูงานใน 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 รับฟังบรรยายผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ สำรวย มะลิถอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โครงการ อพ.สธ. มรภ.เพชรบุรี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการสนองงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และส่วนที่ 2 คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชม ห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาฯ และห้องฐานข้อมูลพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง จังหวัดเพชรบุรี ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย มี อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และคณะทำงานโครงการ อพ.สธ. มรภ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับ และบรรยาย การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

>