กิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น


เมื่อวานนี้วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (จังหวัดเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 "ชุมชนต้นแบบแห่งการพัฒนาท้องถิ่น เฉลิมปิ่นทศกษัตริย์นักพัฒนา" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2566  ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566  ซึ่งนำเสนอผลการการดำเนินงานในกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และกิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ดังนี้  
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

-การเก็บรวบรวมการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง ไข่สัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ และจำนวนลูกพันธุ์สัตว์น้ำ  ที่ได้จากการเพาะฟักและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของธนาคารปูม้า จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
-การพัฒนาสบู่เหลวและแชมพูจากลูกตาล ชุมชนบ้านโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สบู่เหลว และแชมพูจากลูกตาล 
-การการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากละมุด  ซึ่งเป็นการนำละมุดอบแห้งและน้ำละมุดเข้มข้นมาเพิ่มมูลค่า โดยนำละมุดอบแห้งและน้ำละมุดเข้มข้นมาผสมกับธัญพืชและถั่วชนิดต่าง ๆ ได้เป็นผลิตภัณฑ์ เอนเนอจี้ไบท์
-การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตาลเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในชุมชนบ้านโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (การพัฒนาสูตรอาหารว่างเพื่อสุขภาพจากลูกตาลอ่อน) จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มัฟฟินลูกตาลน้ำตาลโตนด และทาร์ตไข่ลูกตาลน้ำตาลโตนด 
-การถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจากใยตาล   โดยมีการลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียน คณะครูและสมาชิกชุมชนบ้านโป่งสลอด ณ โรงเรียนบ้านโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี