โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ และอาจารย์วรรณา วัฒนา ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำบุคลากรดำเนินกิจกรรมปลูกกล้วยไม้ดินคืนป่าธรรมชาติ ณ พื้นที่ป่าธรรมชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอดครั้งที่ 2 จำนวน 500 กว่าต้น โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาเขตโป่งสลอด และได้แวะให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ ผู้รับผิดชอบโครงการ