โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ในหัวข้อ "พืชพรรณในวิถีชีวิตลุ่มน้ำเพชรบุรี" ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556  โดย องค์ความรู้พืชพรรณที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนเพชรบุรี ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ป่าต้นน้ำแก่งกระจาน พืชเศรษฐกิจ (ชมพู่เพชร มะนาว กล้วยหอมทอง) พืชประวัติศาสตร์ (ยางนา มะฮอกกานี ลีลาวดี หว้า และบัวราชินี) พืชในวิถีชีวิต (ตาล ชะคราม พืชป่าชายเลน และพืชสมุนไพร)