ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 300 คน โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ คณะกรรมการและเลขานุการ อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี เป็นผู้บรรยายแนวทางการเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผลการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ. มรภ.เพชรบุรี ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ต้อนรับโดยอาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ คณะทำงาน อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี