การนำเสนอผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี ดำเนินงานจัดกิจกรรม การนำเสนอผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโกวิทย์ต่อวงศ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย บูธนิทรรศการผลงานของคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากเนื้อตาลสุก สบู่จากถ่านกะลาตาล ชาข้าวหอมพื้นเมืองของเพชรบุรี (ข้าวหอมใบเตย) ร่วมด้วยบูธสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลที่ร่วมสนองงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง การบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบและกลไกในการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการเสวนา เรื่อง บทบาทการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯกับการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน โดยอาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม ประธานเครือข่าย อพ.สธ.ภาคกลางตอนล่าง คุณพัสกร บุญผูก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น คุณกัญจนพร อ่วมสำอางค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ เพชรบุรี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี