อาจารย์สำรวย มะลิถอด คณะทำงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจากใยตาล  ภายใต้


เมื่อวันที่ 21-22  มีนาคม  2566  อาจารย์สำรวย มะลิถอด คณะทำงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจากใยตาล  ภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ให้กับ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านโป่งสลอด  ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการดำเนินกิจกรรม  ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชนกับทรัพยากรเหลือทิ้งในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จากใยตาล  กิจกรรมมีการปฏิบัติจริงตั้งแต่กระบวนการเตรียมเส้นใย จนถึงการขึ้นรูปของบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ โดยมี คุณชญานิษย์ เสาใบ เป็นวิทยากรในการบรรยายกระบวนการและขั้นตอนการทำบรรจุภัณฑ์จากใยตาล  และขอขอบคุณอาจารย์นันทิยา ดอนเกิด สาขาศิลปะการออกแบบ ซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำ และคณะทำงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้