โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะทำงาน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะทำงาน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
ในการศึกษาดูงานดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ โดยมี อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และมอบหนังสือจากผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน และรับฟังบรรยายผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ กรรมการและเลขานุการ อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นอกจากการบรรยายยังมีผลิตภัณฑ์ภายใต้ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้คณะศึกษาดูงานได้ชมด้วย