อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชศูนย์เรียนรู้ชุมชนหนองขนาน ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี  ผู้รับผิดชอบโครงการปลูกขยายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี เพื่อการเรียนรู้ อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรข้าวพื้นถิ่น ภายใต้โครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชศูนย์เรียนรู้ชุมชนหนองขนาน ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการดำเนินกิจกรรม  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรม โดยมีคณาจารย์บุคลากรจากสาขาวิชาชีววิทยา เจ้าหน้าโครงการ อพ.สธ. มรภ-เพชรบุรี และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายก อบต. ตำบลดอนยาง และปราชญ์ชุมชน ผู้นำชุมชนรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองขนานและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยใช้แกะในการเก็บเกี่ยวรวงข้าวพื้นเมือง  เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนไว้สืบไป