โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ. มรภ.-เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ. มรภ.-เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบูธนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน โอกาสนี้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว คณะทำงานภายใต้โครงการ อพ.สธ. มรภ.-เพชรบุรี และนักศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินงาน ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี