กิจกรรม รู้รักษ์ทะเล รู้รักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม รู้รักษ์ทะเล รู้รักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยดำเนินงานภายใต้กิจกรรม การเก็บรวบรวมการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง ไข่สัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ และจำนวนลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะฟักและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของธนาคารปูม้า จังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบและดำเนินกิจกรรมโดย อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช และความร่วมมือของธนาคารปูม้า และศูนย์เรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ทั้ง 8 แห่ง จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ กรรมการและเลขานุการ โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรีได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ซึ่งอุทิศตนในการรวมพลังชุมชนเพื่อทำประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำได้แก่

1. ธนาคารปูม้าคลองวัว

2. ศูนย์เรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กลุ่มบ้านพะเนิน

3. ธนาคารปูม้าและแพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย

4. ธนาคารปูม้าหาดเจ้าสำราญ-แหลมผักเบี้ย

5.ธนาคารสัตว์น้ำคลองบ้านบางกุฬา

6. ธนาคารปูม้าคลองหัวตาล

7. ธนาคารปูม้าบางซอง

8. ธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียน

หลังจากนั้น สมาชิกของชุมชน ผู้นำชุมชนบริเวณใกล้เคียง คณะทำงานโครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 5,000 ตัว ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี และบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความสะอาดบริเวณริมชายหาดธนาคารปูม้าหาดเจ้าสำราญ-แหลมผักเบี้ย