จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ ๖ ในวันที่วันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


          วันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาชีววิทยา ได้อบรมปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ ๖ ให้แก่นักเรียนและครู จาก รร.พรมหมานุสรณ์ รร.ราษฎร์วิทยา รร.อรุณประดิษฐ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ รร.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งหมด 41 คน โดยมีวิทยากรได้แก่ อ.ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ อ.ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ อ.ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี อ.ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อุยธยา อ.จันทนา ก่อนเก่า และ อ.วุฒิชัย ฤทธิ ให้ความรู้ทางด้านพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และอณูพันธุศาสตร์ด้านพืช (Plant Molecular Biology) เพื่อให้เยาว์ชนรุ่นใหม่เกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรของชาติให้คงอยู่สืบไป