ขานาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : FLACOURTIACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กะนาง คะนาง ค่านาง โคด ช้างเผือกหลวง เซพลู๊ ปะหง่าง เปื๋อยคะนาง เปื๋อยนาง เปื๋อยค่างไห้ เปลือย ลิงง้

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ผลัดใบ สูง ๑๕-๓๐ เมตร ลำต้น เปลาตรง เปลือกสีเทาขาวนวล เรอื นยอดเป็นพุ่ม กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลนุ่ม ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบย่อยรูปไข่กลับ กว้าง ๕-๑๓ ซม.ยาว ๑๐-๒๐ ซม. ขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อย ดอก เล็ก สีเหลืองอ่อนออกรวมกัน เป็นช่อ แบบช่อเชิงลด ตามง่ามใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลบี ดอกโคนเชอื่ มตดิ กนั เป็นรปู ถ้วย ปลายเกสรเพศผ้มู สี ชี มพู มขี น ทั้งสองด้าน ดอกบานเต็มที่กว้าง ๓-๕ มม. ผล แห้ง มีฐานดอกขยายคล้ายปีกติดที่ขั้วผล เมล็ดเล็กมาก

ประโยชน์

เนื้อไม้ สีน้ำตาลอมเหลือง แข็ง เหนียว ใช้ทำเครื่องเรือนเสา ด้ามเครื่องมือทางการเกษตร