กั้งกระดาน


ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ชื่อพื้นเมือง : ลักษณะทั่วไป ที่สวนหัวและสวนอกที่เชื่อมอยูรวมกันมีเปลือกกระดองแข็งคลุมอยูดานหลัง เปลือกแข็งนี้รวมทั้งหนวดคูที่สองมีลักษณะเปนแผนแบน ผิวขรุขระ นัยนตาอยูในบริเวณเบาตา หนวดคูแรกมีลักษณะเปนขอปลองขนาดเล็กและอาจมีขนเสนเล็กปรากฏอยู ลําตัวจะแบงออก

รายละเอียด

9. กั้งกระดาน

      Phylum          Arthropoda

           Subphylum      Crustacea

                Class                 Malacostraca

                     Order                   Decapoda

                          Family                    Scyllaridae

                                 Genus                     Thenus

                                        Species                   orientalis

ลักษณะทั่วไป ที่สวนหัวและสวนอกที่เชื่อมอยูรวมกันมีเปลือกกระดองแข็งคลุมอยูดานหลัง เปลือกแข็งนี้รวมทั้งหนวดคูที่สองมีลักษณะเปนแผนแบน ผิวขรุขระ นัยนตาอยูในบริเวณเบาตา หนวดคูแรกมีลักษณะเปนขอปลองขนาดเล็กและอาจมีขนเสนเล็กปรากฏอยู ลําตัวจะแบงออกเปน 6 ปลอง แตละปลองจะมีรยางค ไวสําหรับวายน้ำ บริเวณลางสุดของลําตัวมีสวนหางรูปรางคลายพัด ขาเดินมีจํานวน 5 คู ขาทุกคูจะมีรูปรางคลายกันและไมมีกามอยูที่ปลาย (อภินันท์เอี่ยมสุวรรณสุข และเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์, ม.ป.พ.)