ปูทะเล


ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ชื่อพื้นเมือง : (ชื่อท้องถิ่น : ปูทองโหลง ปูทองหลาง ปูสีน้ำตาล) ลักษณะทั่วไป กระดองรีเป็นรูปไข่ สีดำปนแดงหรือสีน้ำตาลแก่ ขอบระหว่างนัยน์ตามีหนาม 4 อัน ส่วนด้านข้างนัยน์ตาแต่ละข้างมีหนามข้างละ 8-9 อัน ก้ามมีหนามแหลม ส่วนขาอื่น ๆ ไม่มีหนาม (ภูเก็ต อควาเรียม, 2557) พบอาศ

รายละเอียด

2. ปูทะเล (ชื่อท้องถิ่น : ปูทองโหลง ปูทองหลาง ปูสีน้ำตาล)

      Phylum          Arthropoda

           Subphylum      Crustacea

                Class                 Malacostraca

                     Order                   Decapoda

                          Family                    Portunidae

                                 Genus                     Scylla

                                        Species                   serrata

ลักษณะทั่วไป กระดองรีเป็นรูปไข่ สีดำปนแดงหรือสีน้ำตาลแก่ ขอบระหว่างนัยน์ตามีหนาม 4 อัน ส่วนด้านข้างนัยน์ตาแต่ละข้างมีหนามข้างละ 8-9 อัน ก้ามมีหนามแหลม ส่วนขาอื่น ๆ ไม่มีหนาม (ภูเก็ต อควาเรียม, 2557) พบอาศัยอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนหรือปากแม่น้ำที่น้ำท่วมถึง

ปูทะเล (ชื่อท้องถิ่น : ปูทองโหลง ปูทองหลาง ปูสีน้ำตาล)