การเข้าศึกษาดูงานจากศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาพนมเกษตรอินทรีย์ (เทพพนมฟาร์ม) อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จากศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาพนมเกษตรอินทรีย์ (เทพพนมฟาร์ม) อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่  โดยมีท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   อาจารย์ ดร.วนิดา  มากศิริ   เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และมอบหนังสือภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ซึ่งได้ศึกษาดูงานใน 3 ส่วน  ดังนี้ 
1. รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ณ  ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ  
กรรมการและเลขานุการ  อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี
 2. เข้าชม ศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายโดย อาจารย์ ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์     คณะทำงาน อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี
3. เข้าชม สวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย  บริเวณอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยายโดย  อาจารย์วุฒิชัย  ฤทธิ  คณะทำงาน อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี