การอบรมปฏิบัติการพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 8


เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562  อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 8 ณ หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรม 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 33 คน