นางสาวสุวรรณา ด้วงงาม เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.มรภ.- เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เครือข่าย C-อพ.สธ.


วันที่ 21 มิถุนายน 2562  นางสาวสุวรรณา  ด้วงงาม เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.มรภ.- เพชรบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เครือข่าย C-อพ.สธ.ภาคกลางตอนล่าง  ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพฯ โดยมีการบรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการและคณะกรรมการ อพ.สธ.  และหารือโจทย์วิจัย สืบเนื่องจากการศึกษาดูงานและการสร้างกลุ่มนักวิจัยเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ตามแผนปฏิบัติการเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2561 ได้ลงพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่จะสร้างโจทย์วิจัยที่ทำร่วมกับสถาบันในเครือข่าย อพ.สธ.ภาคกลางตอนล่าง จากที่ประชุมในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการได้กำหนดให้สถาบันในเครือข่ายให้นักวิจัยที่ถนัดตามหัวข้อที่ได้จาการสรุปจากการลงพื้นที่เมื่อครั้งที่แล้ว 1.กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช 2. กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ 3.กลุ่มวิจัยด้านจุลชีววิทยาและสุขภาพ   4. กลุ่มความสนใจด้านแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์  และ 5. กลุ่มความสนใจด้านเศรษฐกิจและสังคม  ลงพื้นที่อีกครั้งในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา บ่อคลึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในการกำหนดโจทย์วิจัย และดำเนินการจัดทำโครงร่างวิจัย เพื่อที่จะได้ดำเนินการเสนอขอทุนวิจัยต่อไป