ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ


วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ เลขานุการและคณะกรรมการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับ ในการนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน และได้นำเยี่ยมชมโรงเรือนพืชวงศ์ขิงข่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี