โครงการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อพืช รุ่นที่ 9 ณ หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562  อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา ได้จัดโครงการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อพืช รุ่นที่ 9 ณ หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรม 2 โรงเรียนหัวหิน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 26 คน