กิจกรรมอบรมโครงการการพัฒนาแผ่นดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากวัสดุเหลือทิ้งจากตาล จังหวัดเพชรบุรี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนาแผ่นดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากวัสดุเหลือทิ้งจากตาลจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนองพระราชดำริฯ และเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์แผ่นดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากวัสดุเหลือทิ้งจากตาลด้วยการนำงวงตาลแห้งมาดำเนินการเผาให้เป็นถ่าน จากนั้นทำการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นแบบต่างๆ ทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์ เช่น ถ่านตาลดับกลิ่น กลิ่นลาเวนเดอร์ แคปซูลถ่านตาลดับกลิ่น กลิ่นลาเวนเดอร์ แคปซูลถ่านตาลดับกลิ่น กลิ่นมะลิ และแคปซูลถ่านตาลดับกลิ่น กลิ่นส้ม เป็นต้น และดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนเมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ณ ชุมชนบ้านโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีที่ผ่านมา พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 32 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับร้อยละ 89.23