ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี


เมื่อวันพุธที่ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ซึ่งมีการทบทวนแผนการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ประจำปี 2564 ของเครือข่าย C –อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ข้อ 1.การบริหารจัดการเรือข่ายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 2. การดำเนินการเชิงรุกเพื่อภารกิจหลัก ภารกิจเร่งด่วน และภารกิจเฉพาะกิจ  และ 3. การส่งเสริมให้เครือข่ายเข้าไปมีบทบาทกับภาคส่วนต่างๆ ประธานเครือข่าย แจ้งการประชุมเครือข่าย C-อพ.สธ. 9 เครือข่าย ในวันที่ 10  กันยายน 2563 ซึ่งทางประธานขอความร่วมมือสถาบันในเครือข่ายภาคกลางตอนล่างเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในครั้งนี้ ในช่วงบ่ายเข้าศึกษาดูงานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ในส่วนของโครงการโรงงานสกัดน้ำมันมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร