รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้จัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเดินเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ดำเนินโครงการ ใน 3 กรอบการดำเนินงาน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึก  อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์  จันทะบุรี และอาจารย์ชลิดา  ช้างแก้ว เป็นตัวแทนคณะทำงานร่วมรายงานผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ