นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2565 “ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง”


เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2565 “ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง” พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการนำเสนอผลการ และตรวจเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พ.อ.ผ่านศึก อนันตพงษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนประชานผู้สนใจเข้าร่วมงาน

โดยมีโครงการที่นำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตาลอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้แก่ชุมชนบ้านโป่งสลอด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
2. กระบวนการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากใยตาลโดยอาจารย์สำรวย มะลิถอด
3. การเก็บรวบรวมการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง ไข่สัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ และจำนวนลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้ จากการเพาะฟักและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ของธนาคารปูม้าจังหวัดเพชรบุรี โดยอาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช
4.การสำรวจรวบรวมภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืชจากปราชญ์เกษตร โดยอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

>> คลิกดูรูปเพิ่มเติม <<