เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C-อพ.สธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ เลขานุการ  อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C-อพ.สธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพ สมาชิกเครือข่ายในแต่ละภาคเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค  คลังระหัด รองอธิการบดี วิทยาเขตสนเทศเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี  ซึ่ง อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี  ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานในการนำเสนอเรื่องการพัฒนาอาหารกึ่งสำเร็จรูปจากเนื้อตาลสุกที่มีสารแคโรทีนอยด์และใยอาหารสูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  วิบูลย์ศิริกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ  และมีผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตาลสุก กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำไปนำเสนอในครั้งนี้ด้วย