การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำชนิดอื่นที่ไม่ใช่ปลา


อาจารย์ทิพย์สุดา  ชงัดเวช ได้ดำเนินโครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำชนิดอื่นที่ไม่ใช่ปลา ที่ได้จากการทำประมง อวนกุ้ง และอวนปู บริเวณชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี  ภายใต้โครงการหลัก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จากการสำรวจพบว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นที่ไม่ใช่ปลาทั้งหมด 49 ชนิดจาก 6 Class โดยมี Class Malacostraca เป็นกลุ่มเด่น พบ 27 ชนิด จาก 14 วงศ์ 2 อันดับในอันดับ Decapoda พบมากถึง 25 ชนิด และในอันดับ Stomatopoda พบ 2 ชนิด รองลงมา ได้แก่Class Bivalvia พบ 12 ชนิด จาก 9 วงศ์ 7 อันดับ, Class Gastropoda พบ 5 ชนิด จาก 5 วงศ์3 อันดับ, Class Merostomata พบ 2 ชนิด จาก 1 วงศ์ 1 อันดับ และ Class Cephalopoda พบ 2 ชนิด จาก 2 วงศ์ 2 อันดับ และ Class Echinoidea พบ 1 ชนิด และจากจำนวนทั้งหมด มีเพียง 16 ชนิด (32.65 เปอร์เซ็นต์) ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปูกางเขน, ปูม้า, ปูใบ้, กั้งกระดาน, กุ้งกุลาดำ, กุ้งขาว, กั้งตั๊กแตนหางจุด (กั้งตั๊กแตนสีเงิน), แมงดาจาน, หอยแครง, หอยแมลงภู่, หอยเสียบ, หอยหวาน, หมึกกระดองลายเสือ และหมึกยักษ์เล็ก ส่วนอีก 2 ชนิด                 (4.08 เปอร์เซ็นต์) เป็นที่นิยมนำมาบริโภคภายในครัวเรือนของกลุ่มชาวประมง ได้แก่ หอยหนามทุเรียนและหอยโมฬี ส่วนอีก 31 ชนิด (63.27 เปอร์เซ็นต์) จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์

             ส่วนด้านการเปลี่ยนแปลงทางความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำชนิดอื่นที่ไม่ใช่ปลา ที่ได้จากการประมงบริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2561 พบสัตว์น้ำ 18 ชนิด จาก 17 สกุล 11 วงศ์ แต่ในปี พ.ศ. 2563 พบ 49 ชนิด จาก 40 สกุล 32 วงศ์ อาจเนื่องมากจากในช่วงที่ทำการศึกษา ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 เป็นช่วงที่มีคลื่นลมค่อนข้างแรงทำให้บริเวณพื้นท้องน้ำเกิดการพัดพาของตะกอนดินหรือตะกอนทราย ซึ่งลักษณะดังกล่าวเหมาะกับการทำประมงอวนปู ในทุกพื้นที่ที่ศึกษาจึงเน้นการทำประมงอวนปูเป็นหลัก เพราะการทำประมงอวนปู ต้องวางอวนไว้ติดกับพื้นท้องน้ำ เมื่อเกิดคลื่นลมและการพัดพาของตะกอนดินหรือตะกอนทราย สัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังจะไม่สามารถฝังตัวหรือหลบซ่อนอยู่ได้ จึงติดมากับอวนปู      

            จากผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นำผลงานไปเผยแพร่ ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 (แบบ online conference)                     ในภาคโปสเตอร์ จัดโดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 17 กรกฎาคม 2563