ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานวิจัย “สัก” ในระดับประเทศ” 


เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะทำงานวิจัยชุดโครงการ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบวนเกษตรในการปลูกสักอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม อาจารย์สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ และนางสาวสุวรรณา  ด้วงงาม ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานวิจัย “สัก” ในระดับประเทศ”  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยมีการอภิปรายกลุ่ม เรื่อง ธุรกิจ การตลาดและข้อจำกัด และการบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยด้านวนวัฒน์สมัยใหม่ (Modern Silvicultural Technique) ด้านการเก็บรักษาพันธุ์ การรวบรวมพันธุ์
การปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบพันธุ์สัก และงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ (Creative Designed Products) และได้มีการระดมหัวข้อวิจัยจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ประเด็นงานวิจัยเร่งด่วนในแต่ละหัวข้อ นักวิจัยท่านใดสนใจทำงานวิจัยเกี่ยวกับสัก สามารถส่งโครงร่างงานวิจัยได้โดยตรงและดูรายละเอียดทุนวิจัยได้ที่ www.nrct.go.th /  สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)