สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ..


สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา คณาจารย์การพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 วันที่ 6- 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน และงานวิจัยของคณาจารย์ที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ