การประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภาค ครั้งที่ 5


การประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภาค ครั้งที่ 5 ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประทุมธานี