เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2563


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10  ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา  ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2563  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี และคณะทำงาน เข้าร่วมเปิดงาน นอกจากการจัดนิทรรศการแล้ว คณะทำงาน อพ.สธ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562  มีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งหมด 4 เรื่อง แบ่งเป็น

ภาคบรรยาย 2 เรื่อง ได้แก่

1. องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี โดยอาจารย์สุมิตานันท์ จันทะบุรี และนางสาวสุนิสา สินประเสริฐ  ซึ่งได้รับรางวัลนำเสนอระดับชมเชย  

2. การขยายพันธุ์ไอยเรศ (Rhynchostylis retusa (L.) Blume) ในหลอดทดลอง โดยอาจารย์วุฒิชัย  ฤทธิ  นางสาววรรณยุกต์ เนื้อนุ่ม และนางสาวดารินทร์ พันธ์จันทร์

ภาคโปสเตอร์ 2 เรื่อง ได้แก่

1. การใช้เครื่องหมาย RAPD ในการแยกเพศของตาล (Borassus flabellifer L.) ในจังหวัดเพชรบุรี โดยอาจารย์ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา นางสาวพิมพ์ภรณ์ วรรณวงษา และนางสาวปรางทิพย์ เถื่อนคนรัก  

2. พรรณไม้น้ำในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยอาจารย์ ดร.บุญสนอง  ช่วยแก้ว และนางกรรณิการ์ ไทรงาม