การประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แนวทางการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดย อปท.)  ภายใต้


วันที่ 10 เมษายน 2566 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แนวทางการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดย อปท.)  ภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ     ณ ห้อง  504  อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะและชีวิต (อาคาร 25 นิวัตสโมสร) โดยคุณวันเพ็ญ  มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ  บัวเขียว  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ อาจารย์ 
ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ เลขานุการและกรรมการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. ระดับ 9 และเลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวิทยากรในการบรรยายสร้างความเข้าใจในการประชุมครั้งนี้
วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม คือ 
 1. เพื่อสนองงานตามพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี 
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี รวมไปถึงตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลและเทศบาลเมือง  ที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 83 แห่ง ที่เข้าร่วมประชุม