การประชุมวิชา การและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมการประชุมวิชา การและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19 - 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมพิธีเปิดในช่วงบ่าย วันที่ 19 กันยายน 2565 ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายข้าวพันธ์พื้นเมืองที่ได้จากงานวิจัยตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเยี่ยมชมนิทรรศการและชื่นชมการดำเนินงานของราชภัฏเพชรบุรีในการพัฒนาท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จและพร้อมจะทำงานร่วมกับราชภัฏตลอดไปและคณะทำงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ ชื่อนิทรรศการ กิน-อยู่-ดี ตามวิถีเมืองเพชร สู่เมืองสร้างสรรค์อาหารยูเนสโก ซึ่งในบูธนิทรรศการ จัดแสดงผลการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีโครงการผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากใยตาล ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือในชุมชน และผลิตภัณฑ์ผงข้าวกล้องงอกชงพร้อมดื่ม และนอกจากนี้ยังมีการปรุงอาหารพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี แกงคั่วหัวตาล และข้าวพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรี (ไร่มะขามและบึงบ่าง) ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ชิม และแจกหนังสือ 3 เล่ม ได้แก่หนังสือพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี หนังสือพันธุ์ปูชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี และหนังสือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวรรณาลัย เล่ม 2 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณ คุณพรชัย จุฑามาศ 
รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัย